Sök
Förfrågan
Sök

Plan- och bygglagen (PBL)

Måste byggnadsnämnden i min kommun följa Plan- och bygglagen, eller kan de agera utifrån lokala rutiner och regler?

Svar

PBL är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Lagen innehåller föreskrifter om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn, svartbyggen och hur kommunernas byggnadsnämnder ska bedriva sin verksamhet.

Detaljplan

En detaljplan anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas, till exempel för bostäder, handel eller industri. Även uppgifter om byggnaders utformning och utförande kan beskrivas i detaljplanen.

Bygglov

Ett bygglov är ett tillstånd som utfärdas av kommunens byggnadsnämnd för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning. Bygglovsprocessen är uppdelad i en tillståndsprocess och en anmälningsprocess.

Ansökan består av en ansökningsblankett, en situationsplan där tomtgränser och byggnadens placering framgår samt bygglovsritningar med planer och fasader. Det kan också finnas krav på tekniska beskrivningar konstruktionsritningar. Det ska också framgå om det skall finnas någon kontrollansvarig, vilket vanligen krävs, och i så fall vem. Ritningar får upprättas av lekman, men ska vara måttsatta, i rätt skala och i övrigt fackmannamässigt utförda.

I vår Entreprenadskola förklarar vi mer om PBL och andra lagar och föreskrifter.

  • Bygganmälan
  • Startbesked
  • Slutbesked
  • Förhandsbesked
  • Egenkontroller
Var detta till hjälp?
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...