Sök
Förfrågan

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA) i Borgas byggprojekt

Borga arbetar systematiskt när det handlar om kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA). För oss är anledningen självklar. Vi ska vara den ledande hallbyggaren och det finns inga genvägar runt ett kvalitetssäkrat arbetssätt.

Borga Plåt är ISO 9001-certifierat och bedriver ett systematiserat kvalitetsarbete. När det handlar om människor och miljö styrs verksamheten av Borgakoncernens övergripande hållbarhetspolicy. Vårt systematiska arbetssätt innebär bland annat att vi jobbar i enlighet med ledande standarder inom områdena kvalitet och arbetsmiljö, bland annat genom:

 • En väletablerad kvalitets- och säkerhetskultur
 • Genomarbetade policys, rutiner och processer
 • Löpande utbildning och personalutveckling
 • Tydliga mallar och stöddokument
 • Ständiga förbättringar

 

Kvalitet i projektverksamheten

Inom projekt-/entreprenadverksamheten arbetar Borga inom ramen för ett kvalitetsledningssystem, utformat enligt ISO 9001. Det innebär att vi har en tydlig systematik med målsättningen att leverera enligt kundens förväntningar, och att vi har en process för att genomföra ständiga förbättringar!

I enlighet med avtalsvillkoren Allmänna Bestämmelser ska kvalitets- och miljöplaner upprättas i varje byggprojekt. Dessa sammanställer vi i en projektanpassad KMA-plan som överlämnas till dig som beställare. KMA-planen redovisas Borgas arbete inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vilka specifika åtgärder som görs i det aktuella projektet.

Borgas kvalitetsarbete märks i varje entreprenad, bland annat genom:

 • Genomarbetade rutiner för alla inblandade från försäljning till överlämning av färdig byggnad.
 • Tydliga, sammanhängande kontrakt och entreprenadvillkor, både för beställare och UE.
 • God dokumentation avseende möten, aviseringar och övrig kommunikation till projektets aktörer.
 • Ett strukturerat arbete gällande upprättande av kontrollplaner och utförande av egenkontroller.

 

Arbetsmiljö och skyddsarbete i projektverksamheten

På Borga kommer säkerheten först och vårt arbetsmiljöarbete styrs, förutom av lagar och föreskrifter, av företagets övergripande arbetsmiljöpolicy och systematiska arbetsmiljöarbete. Till detta har vi utformat ett genomgripande arbetsmiljöledningssystem, som särskilt behandlar de skydds- och arbetsmiljöaspekter som finns i entreprenadverksamheten.

Med oss som entreprenör, ska du som beställare kunna känna dig helt trygg, när det gäller att leva upp till de krav inom arbetsmiljö som ställs på dig som byggherre.

I praktiken innebär Borgas arbetsmiljöledning bland annat:

 • Att vi avsätter god tid för att planera arbetsmiljö- och skyddsarbetet i varje projekt.
 • Skyddsarbetet på våra byggarbetsplatser är prioriterat – säkerheten kommer först!
 • Vi utför riskanalyser och beredningar i projektets alla faser för att förebygga arbetsmiljörisker.
 • Löpande utbildnings- och informationsinsatser för både projektledare, arbetsledare och montörer.
 • Att vi gärna åtar oss arbetsmiljösamordningen när det är lämpligt.

Givetvis har vi högt ställda krav och kontroller gällande användning av personlig skyddsutrustning och att maskiner och anordningar som används är besiktade, godkända och framförs av behörig personal. Självklart omfattas alla som vistas på Borgas arbetsplatser av våra Allmänna ordnings- och skyddsregler.

Våra rutiner säkerställer också att viktig information om arbetsplatsens regler och riskåtgärder når de som arbetar där, oavsett vilka språk som talas.

 

Miljöarbete i projektverksamheten

Borgakoncernens övergripande miljöarbete är fokuserat på att utveckla en framtidssäker metod för att helt och hållet eliminera vårt totala koldioxidavtryck. Det ska omfatta hela verksamheten, inklusive den stålråvara som går åt för att producera både byggnadsstommar och plåt.

I entreprenadverksamheten omfattar miljöarbetet framför allt inköp och materialval, men märks också genom att:

Uppförandekod – CODE OF CONDUCT

Syftet med Borgas uppförandekod är att fastställa generella principer och standarder samt specificera de krav vi har på oss själva och våra leverantörer. Borga har fastställt följande principer och vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar i enlighet med våra åtaganden:

 • Etiskt och ansvarsfullt uppträdande
 • God resurshushållning
 • Respekt för alla människors rättigheter
 • Engagemang för en bättre miljö

Borgas uppförandekod gäller samtliga leverantörer samt deras underleverantörer och underentreprenörer som är involverade i tillverkning och leverans av produkter och tjänster till Borga. Det är leverantörernas ansvar att informera sina anställda och övriga i leveranskedjan om Borgas uppförandekod samt säkerställa att den efterlevs.

LÄS VÅR UPPFÖRANDEKOD

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...