BORGA
Sök

Garantier och villkor

Leveransbestämmelser för materialleveranser

Materialet levereras exkl. lossning. Lossning av materialet ska ombesörjas och bekostas av köparen. Kan lossning inte göras på angiven plats, levereras materialet till närmast möjliga lossningsställe. Om mottagaren inte är på plats vid leverans kan inte godset lossas, kostnad för bomkörning och extra utkörning debiteras köparen.

Levererat material tillhör Borga till dess att fullständig betalning erhållits. Efter att materialet är levererat övergår ansvaret för varorna till köparen. Kostnader som uppstår om materialet skadas, förstörs eller försvinner efter leverans, skall bekostas av köparen.

Då fel eller brister uppmärksammas i levererat material skall köparen, om det är transportskadat, ange detta på fraktsedeln (transportbolagets exemplar) vid varans mottagande och meddela Borga samma dag. 

Om fel eller brister av annat slag upptäcks skall köparen meddela detta skriftligen inom 5 dagar från det att materialet lossats på överenskommen lossningsplats.

Borga förbehåller sig rätten att besluta om hur och vem som skall avhjälpa fel eller brister som konstaterats. Om avhjälpandet sker utan Borgas skriftliga medgivande, om defekt material har använts eller om köparen underlåtit att anmärka vid mottagandet av transportskadat gods, avsäger sig Borga allt ansvar.

Borga förbehåller sig rätten att översända fakturor a conto efter hand som leverans av material sker. 

Garantivillkor för Borga byggplåt

Garantivillkor för tak-/väggplåt med färgsystem polyester: P30, Mat, P50 och Premium Metallic. Borga lämnar garanti för kvaliteten på färgsystemet som används på byggplåt för byggprojekt i Skandinavien i enlighet med Allmänna villkor och Garantiåtaganden vid händelse av giltig reklamation.

Färgsystem Garantitid för tekniska egenskaper* Garantitid för estetiska egenskaper**
Premium Metallic 50 år 20 år
P50 50 år 15 år
P30 30 år 10 år
P25 (ej i standardsortiment) 20 år 7 år
Mat 30 år 10 år
Garantitiden börjar från dagen för köpet av produkten.
*Rostangrepp i sådan utsträckning att korrosion orsakar hål på den plana ytan av produkten kommer inte att uppträda. Produkterna kommer att ge ett vädertätt skydd.

**Ytskiktet skall sitta kvar mot stålplåten och kommer inte att spricka eller flagna av (exklusive eventuella mindre skador eller flagning vid klippta kanter). Eventuell blekning eller annan färgförändring ska vara begränsad och jämn över hela ytan förutsatt att lika exponering getts för/vid de lokala förhållandena.

Allmänna villkor samt regler för installation och underhåll

a) Materialet skall monteras senast inom tre kalendermånader från leveransdagen. Ej installerade produkter skall förvaras torrt samt transporteras och installeras fria från skador. Rekommendationer och anvisningar för användning och installation skall ha följts. Av Borga försålda och med Borgas varunamn märkta fästdon skall ha använts.

b) Garantin gäller endast kulörer från Borga standardsortiment för tak och vägg beklädnad eller någon annan kulör som särskilt avtalats skriftligen mellan parterna.

c) Erforderligt färgsystem skall ha valts med hänsyn till den lokala miljön och syftet med produkten. Garantin täcker endast ansvar för fel på färgsystemet och täcker inte några mekaniska fel samt eventuella brister som orsakats av kemiskt aktiva substanser andra än oftast vanligt förekommande vid inlandsmiljöer. Garantin gäller endast för normala inlandsmiljöer mer än 1 km från kusten.

d) Färgförändringar, blekning, skall mätas och följa RUV 3 i EN 10169‐2.

e) Minsta lutning på tak 1:10 (5,7°), eller vad den minsta lutningen för den specifika produkten anges till.

f) Ytan måste vara fritt exponerad för avspolning av regn och hållas fri från smuts och skräp. Pölar på tak måste undvikas och överlappningar skall vara tillräckligt tätade för att förhindra inträngning av vatten och andra föroreningar.

g) Garantin gäller endast korrosion eller andra defekter från vädersidan och där mer än 5 % av ytan på en byggnad påverkats. Korrosion eller andra defekter till följd av något inom byggnaden eller annan onormal förorening eller kontakt med aggressiv rök och kemikalier, eller direkt kontakt mellan väggplåt och mark eller andra fasta ämnen är undantagna. Mindre korrosion på klippta kanter är uteslutet ur garantin.

h) Garantin täcker inte skador från kontakt med vått eller tryckimpregnerat virke eller på grund av direkt eller indirekt kontakt med frätande material som koppar eller annan metall.

i) Rekommenderad hantering för bockning enligt tabellen nedan skall följas.

Färgsystem Rekommenderad minsta bockningsradie Min. bocktemp. Max. bocktemp.
P30, Mat 4 x plåtens tjocklek 15° C 80° C
P50, Premium Metallic 3 x plåtens tjocklek

j) Att värmeutvecklande verktyg eller maskin ej har använts vid kapning av produkten.

k) Alla repor, skär eller skavmärken som tränger igenom det skyddande färglagret på produkten, dvs. färgsystemet och/eller zinkskiktet måste omedelbart målas. Alla synliga rostfläckar på ytan eller kanterna måste målas på kortast möjliga tid efter deras upptäckt. Rost på ytor får inte täckas med färg utan ett riktigt förberedelsearbete

l) Vid utgången av garantitiden för estetiska egenskaper, är det nödvändigt att helt måla om hela produkten, i strikt enlighet med följande instruktioner, eller när max 5 % av ytan på produkten är sliten eller skadad, det vill säga systematisk förstörelse av skyddande färgsystem, eller om sprickbildning eller flagning samt om signifikant färgförändring är märkbar.

Anvisning för ommålning av tak-/väggplåt

Ommålning av produkten skall ske i enlighet med gällande anvisningar vid tiden för utförandet av arbetet. Innan processen påbörjas, se till att alla produkter från tredje part som avses användas är godkända av Borga och lämpliga för användning ihop med produkten. Produkten skall granskas noga och vidhäftningen av hela färgsystemet på produkten kontrolleras. Lös eller sönderfallande färg skall tas bort. Använd en stålborste för att avlägsna korrosion, inklusive korrosion på enskilda delar av produkten och vid alla kapade kanter. Produkten skall tvättas noggrant med rekommenderade rengöringsmedel och rengöras från allt smuts och damm. Tvätta sedan produkten med högtryckstvätt. När produkten är torr skall grundfärg och täckfärg appliceras i enlighet med färgleverantörens rekommendationer. Den ommålade produkten skall kontrolleras för att säkerställa att den nya färgbeläggningen har ordentlig vidhäftning, annars måste processen göras om. Före ommålning bör Borga kontaktas för rådgivning, underlåtenhet att göra detta kan leda till avslag av eventuella anspråk.

Garantiåtagande

A. Vid giltig reklamation av estetiska skäl

1. Borgas skyldighet enligt denna garanti är begränsad enbart till kostnaden för material (reklamerad produkt) för att återställa skadad produkt. Borga avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att på ett lämpligt sätt återställa produkten i förväntat skick. Varje åtgärd att hindra undersökning av den anmälda defekten kan leda till avslag på köparens reklamation.

2. Borgas ansvar är begränsat till det bevisade fakturavärdet av produkten vid tidpunkten för köpet, nedskrivet med avskrivning på 7 % per år för P30 och Mat, 5 % per år för P50, 4 % per år för Premium Metallic, beräknat på dagen reklamationen anmäldes till Borga.

3. Om fel uppstår inom en period av två (2) år efter köpet kan Borga komma att överväga reparationsalternativ som skulle kunna omfatta utbyte eller ommålning av defekta produkter, ekonomisk ersättning kan också vara en form för kompensation, allt inom ramen för det restvärde som kvarstår. Olika reparationsalternativ kan leda till att produkten därefter skiljer sig från ursprunget i kulör och form.

 

4. Om fel uppstår inom perioden två till tio (femton på P50 och tjugo på Premium Metallic) år efter köpet kan Borga överväga reparationsalternativ som kan omfatta leverans av nytt material eller ommålning av defekt produkt. Ekonomisk ersättning kan också övervägas, alla inom ovan nämnda begränsningar.

5. Köparen måste meddela Borga skriftligen inom 30 dagar, efter skada eller andra fel som ger upphov till reklamation har upptäckts, och måste ge Borga en rimlig möjlighet att inspektera felet för att alla krav enligt denna garanti skall anses giltiga. Adekvat identifiering av produkten, exempelvis originalfaktura, undertecknad garanti och datum för installation måste fastställas av Köparen på ett för Borga acceptabelt sätt.

6. Garantin täcker inte några direkta eller indirekta förluster som orsakas av skador som omfattas av denna garanti. Efter att ha återställt produkten efter en godkänd reklamation gäller garantin fortfarande för den tid som återstår från inköpsdatum.

B. Vid giltig reklamation av tekniska skäl

1. Borgas skyldighet enligt denna garanti är begränsad enbart till kostnaden för material (reklamerad produkt) för att återställa skadad produkt. Borga avgör vilka åtgärder som ska vidtas för att på ett lämpligt sätt återställa produkten i förväntat skick. Varje åtgärd att hindra undersökning av den anmälda defekten kan leda till avslag på köparens reklamation.

2. Borgas ansvar är begränsat till fakturavärdet av produkten vid tidpunkten för köpet, nedskrivet med avskrivning på 3.30 % per år för P30 och Mat, 2.50 % per år för P50, 2.00 % per år för Premium Metallic, beräknat på dagen garantianspråk anmäldes till Borga.

3. Om fel uppstår kan Borga överväga reparationsalternativ som kan omfatta leverans av nytt material eller ommålning av defekt produkt. Ekonomisk ersättning kan också övervägas, alla inom ramen för det restvärde som kvarstår.

4. Köparen måste meddela Borga skriftligen inom 30 dagar, efter skada eller andra fel som ger upphov till reklamation har upptäckts, och måste ge Borga en rimlig möjlighet att inspektera felet för att alla krav enligt denna garanti skall anses giltiga. Adekvat identifiering av produkten, exempelvis originalfaktura, undertecknad garanti och datum för installation, tidpunkter för eventuell ommålning, måste fastställas av Köparen på ett för Borga acceptabelt sätt.

5. Garantin täcker inte några direkta eller indirekta förluster som orsakas av skador som omfattas av denna garanti.

 

 

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...