Sök
Förfrågan

Köpvillkor för plåt och byggtillbehör

Köpvillkoren gäller materialleveranser av plåt och byggtillbehör.

Vid hallbyggnation gäller Allmänna Bestämmelser AB 04 eller ABT 06 samt Administrativa Föreskrifter enligt AMA AF 12.

Reservationer 

Vi anpassar plåtarnas längder enligt köparens specifikation och beräknar mängder och dimensioner för de tillbehör och detaljer som behövs för monteringen efter de förutsättningar som är kända för oss. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i mängdberäkning av plåt och tillbehörsmaterial. 

Betalning 

Betalning sker kontant på plats vid Borgas varulager i Skara eller mot faktura. Faktura skickas i samband med att godset lämnar Borgas varulager. Vi förbehåller oss rätten att översända fakturor a conto efter hand som leverans av material sker (delad leverans) 

Betalningsvillkor och dröjsmålsränta 

Betalning ska om inget annat överenskommits vara Borga tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta om 8 % + riksbankens gällande referensränta. 

Kreditkontroll 

Vi utför sedvanlig kreditkontroll före order släpps till produktion. Om kreditkontroll visar på låg återbetalningsförmåga kan vi erbjuda leverans mot förskottsbetalning eller efter inlämnande av bankgaranti, spärrförbindelse eller annan av Borga godkänd säkerhet. Köparen står för alla eventuella kostnader i samband med tecknande av säkerhet. 

Leveransvillkor 

Hämtning av ej lagerförda plåtprodukter kan i regel ske tidigast 6 arbetsdagar efter orderdatum, under förutsättning att de ingår i Borgas urval av standardiserade kulörer och färgsystem. Endast i undantagsfall kan order avhämtas tidigare och om så meddelas av Borga. 

HLSHämtat lastat säljaren 

Om inget annat överenskommits hämtas materialet av köparen på Borgas varulager i Skara. Borga aviserar när varan är klar för hämtning genom SMS-utskick.  

Lastning av materialet ombesörjes av Borga. Efter att materialet är lastat övergår ansvaret för varorna till köparen. Kostnader som uppstår om materialet skadas, förstörs eller försvinner efter lastning bekostas av köparen. Om transportfordonet ej är godkänt enligt Borgas instruktion (se bilaga) äger Borga rätten att neka köparen lastningshjälp alternativt bistå med lastningen, men då utan ansvar för eventuella skador. 

Om köparen inte hämtar materialet senast 10 arbetsdagar efter aviseringsdagen övergår det fulla ansvaret för varan till köparen och ordern faktureras. Dessutom debiteras lagerhyra om 500 kr per påbörjad femdagarsperiod (arbetsdagar). 

Lossning av materialet ombesörjes och bekostas av köparen. Använd gärna vår lossningsinstruktion.

LOK – Levererat olossat köparen 

Borga levererar materialet till köparen med lastbil exkl. lossning. Normalt tar en leverans 2-5 dagar beroende på mottagarort och rådande fraktvolymer, vi reserverar oss dock för att frakten kan ta längre tid. Lossning av materialet ska ombesörjas och bekostas av köparen. Använd gärna vår lossningsinstruktion.

Efter att materialet är levererat övergår ansvaret för varorna till köparen. Kostnader som uppstår om materialet skadas, förstörs eller försvinner efter avlämnande (exempelvis under lossning, förvaring, transport på arbetsplatsen eller montering) bekostas av köparen. 

Leveransbilen måste ha fritt utrymme på lossningsplatsen att kunna köra fram och vända tillbaka. Om lossning inte kan göras på angiven plats, levereras materialet till närmast möjliga lossningsställe. Om köparen inte är plats vid leverans, och inget annat överenskommits med fraktbolaget, kan inte godset lossas och kostnad för bomkörning samt extra utkörning debiteras köparen.  

LLK – Levererat lossat köparen 

För en extra fraktkostnad kan Borga leverera materialet till köparen med kranlastbil, inklusive lossning. Ansvaret för varorna övergår till köparen efter att materialet är lossat 

I övrigt gäller samma villkor som under LOK Levererat olossat köparen.  

Ankomstkontroll 

Kontrollera alltid fraktsedeln så att innehållet överensstämmer med din beställning, samt att levererat material stämmer överens med fraktsedeln. Om fel eller brister upptäcks skall köparen meddela detta skriftligen inom 5 arbetsdagar från det att materialet lossats på överenskommet lossningsställe. Då fel eller brister uppmärksammas i levererat material skall köparen, om det är transportskadat, ange detta på fraktsedeln (transportbolagets exemplar) vid varans mottagande och meddela Borga samma dag. 

Avhjälpande 

Borga förbehåller sig rätten att besluta om hur och vem som skall avhjälpa eventuella fel eller brister som konstaterats. Om avhjälpandet sker utan Borgas skriftliga medgivande, om defekt material har använts eller om köparen underlåtit att anmärka vid mottagandet av transportskadat gods, avsäger sig Borga allt ansvar för varan. 

Kostnadsreglering 

Borga har rätt att i händelse av försening av leverans som orsakats av kund, vid debiteringstillfället indexreglera valutakursberoende delar av ordersumman mot av Riksbanken angivna valutakurser för order- respektive leveransdagen, i händelse av att onormala valutaförändringar (minst +/- 2 %) påverkat kostnaden för levererade varor. 

Returfrakt 

Köparen står för alla returfrakter såvida inte varan än skadad innan avlämnandet. Läs mer under avsnittet Ankomstkontroll. 

Ångerrätt (för konsumenter)

Konsumentkunder har 14 dagars lagstadgad ångerrätt för varor som ej är specialtillverkade (byggplåt, beslag, lättbalk, fönster, skjutportar och betongplintar är i regel alltid specialtillverkade). Ångerrätten gäller ej varor som är beställda och uthämtade vid Borgas varulager. Ångerfristen börjar gälla dagen efter att konsumenten tagit emot varan. Det är konsumenten som står för returfrakten vid nyttjande av ångerrätten. Om varan skadas efter det att avlämning skett, eller om förpackning/emballage brutits, förlorar konsumenten ångerrätten. Eventuell återbetalning sker senast 30 dagar efter att varan returnerats. 

Behandling av personuppgifter 

Information om personuppgiftsbehandling finns i Borgas integritetspolicy.

Garanti för Borga byggplåt

Borga lämnar garanti för kvaliteten på färgsystemet som används på byggplåt för byggprojekt i Skandinavien i enlighet med ”Allmänna villkor samt regler för installation och underhåll” samt vid händelse av giltig reklamation i omfattning enligt ”Garantiåtagande för Borga byggplåt”, vilka finns i Garantivillkor Bilaga 1 under dokument för nedladdning.

Garantitiden börjar från dagen för köpet av produkten.

Tabellen senast rev. 2023-02-20

Garantitid för tekniska egenskaper* Garantitid för estetiska egenskaper**
Korrosivitetsklass Korrosivitetsklass
Ytskikt UV-resistenskategori C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C4
Premium Metallic RUV4 50 år 30 år 20 år 15 år
P50 RUV3 40 år 20 år 15 år 10 år
P30 RUV2 30 år 10 år
Metallbelagd högprofil 10 år 5 år
Perforerad P50 RUV3 20 år 10 år 10 år 5 år
Perforerad P30 RUV2 10 år 5 år 5 år 1 år
P15 högprofil interiörlack 30 år 10 år
Livperforerad högprofil 20 år 5 år

*Rostangrepp i sådan utsträckning att korrosion orsakar hål på den plana ytan av produkten kommer inte att uppträda. Produkterna kommer att ge ett vädertätt skydd (ej perforerad plåt).

**Ytskiktet skall sitta kvar mot stålplåten och kommer inte att spricka eller flagna av (exklusive eventuella mindre skador eller flagning vid klippta kanter). Eventuell blekning eller annan färgförändring ska vara begränsad och jämn över hela ytan förutsatt att lika exponering getts för/vid de lokala förhållandena.

Dokument för nedladdning
  • Godkända transportfordon
  • Lossningsinstruktion till kund
  • Garantiblad Borga byggplåt
  • Garantivillkor Bilaga 1 Färgbelagd byggplåt
  • Garantivillkor Bilaga 2 Varmgalvaniserad byggplåt
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...