Sök
Förfrågan

Hållbarhetspolicy

Övergripande hållbarhetsmål

Borga ska:

  • Arbeta för förbättrad resurshushållning i den egna verksamheten.
  • Utvärdera och kompensera för miljö- och samhällspåverkan från våra produkter och involvera både leverantörer och kunder i denna process.
  • Bedriva verksamheten i enlighet med god miljöstandard och på ett sätt som minst motsvarar de krav som ställs av tillämplig lagstiftning.
  • Aktivt arbeta för att ständigt förbättra arbetsmiljö och säkerhet på alla arbetsplatser.
  • Följa upp utfall och kontinuerligt revidera målsättningar i syfte att minska företagets miljö- och klimatpåverkan.
Vi berättar gärna mer

Ekonomisk hållbarhet – vårt ansvar för en god resurshushållning

Ett hållbart arbetssätt går hand i hand med verksamhetens lönsamhet eftersom det kräver ett effektivt nyttjande av samtliga våra resurser.

Vår övertygelse är att vi måste bedriva verksamheten på ett hållbart sätt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder viktiga mervärden, som att möjliggöra för dem att nå sina egna hållbarhetsmål. Samtidigt ger lönsamhetsmåttet oss mål som skapar incitament för kontinuerligt arbete inom hållbarhetsfrågor, både i den egna verksamheten som i leverantörsledet.

Ekologisk hållbarhet – vårt ansvar för miljön och klimatet

Borga kommer från landsbygden och för oss är det både naturligt och självklart att vi bryr oss om miljön och klimatet.

För oss utgör hållbarhetsarbetet i mångt och mycket en fråga om att känna ett ansvar för miljön, och att göra något på riktigt för att bidra till ett bättre klimat på både kort och lång sikt.

Social hållbarhet – vårt ansvar för samhället

Borga vill bidra till ett tryggt samhälle med god hälsa, hög tolerans och utan orättfärdiga skillnader.

Vårt åtagande omfattar hur vi agerar som arbetsgivare, inköpare av produkter och tjänster, leverantör och som samhällsmedborgare i stort. Det omfattar, utöver ett ansvarstagande för arbetsmiljö, säkerhet och mångfald, krav på ett etiskt och ansvarsfullt uppträdande inom alla delar av vår verksamhet och hos våra leverantörer.

UPPFÖRANDEKOD – CODE OF CONDUCT

Syftet med Borgas uppförandekod är att fastställa generella principer och standarder samt specificera de krav vi har på oss själva och våra leverantörer. Borga har fastställt följande principer och vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar i enlighet med våra åtaganden:

  • Etiskt och ansvarsfullt uppträdande
  • God resurshushållning
  • Respekt för alla människors rättigheter
  • Engagemang för en bättre miljö

Borgas uppförandekod gäller samtliga leverantörer samt deras underleverantörer och underentreprenörer som är involverade i tillverkning och leverans av produkter och tjänster till Borga. Det är leverantörernas ansvar att informera sina anställda och övriga i leveranskedjan om Borgas uppförandekod samt säkerställa att den efterlevs.

LÄS VÅR UPPFÖRANDEKOD
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...