Sök
Förfrågan

Miljö- och hållbarhetspolicy enligt ISO 14001

Hållbarhet är en grundläggande och vägledande princip för Borga. Vi känner ett särskilt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling för vår planet och för att minska klimat- och samhällspåverkan från vår verksamhet.

Borga kommer från landsbygden och för oss är det både naturligt och självklart att vi bryr oss om miljön. För oss innebär hållbarhetsarbetet i synnerhet att göra något på riktigt för att bidra till ett bättre klimat på kort som lång sikt.

Att Borga Plåt AB är ISO-certifierat betyder bland annat att vi arbetar processorienterat, har ett riskbaserat tänkande och arbetar med en systematik för att uppnå ständiga förbättringar.

Nedan kan du läsa vår miljö- och hållbarhetspolicy.

1. Medvetna om miljön

Vi förstår att ett genuint miljö- och hållbarhetsarbete endast kan uppstå i en organisation med medvetna medarbetare.

Därför ska organisationens förutsättningar ständigt förbättras genom ett ledningens tydliga engagemang, utbildningsinsatser samt tydlig roll- och ansvarsfördelning.

Genom att involvera och engagera våra medarbetare skapar vi en stark miljökultur där var och en förstår sitt ansvar för att bidra till att minska vår påverkan på miljön.

Vi berättar gärna mer

2. Miljöarbete med systematik

Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete och implementera mål och åtgärder som minskar verksamhetens påverkan på klimatet ur ett livscykelperspektiv.

Genom att regelbundet utvärdera våra processer och våra miljöaspekter identifierar vi möjligheter till förbättring och tar fram målinriktade åtgärder för att minska miljöpåverkan och leva upp till bindande krav.

3. Minskad miljöpåverkan

Vi ska alltid utvärdera vår miljöpåverkan och arbeta för att i första hand minska, och i andra hand kompensera för verksamhetens miljöaspekter.

Detta genom förebyggande av föroreningar och genom att reducera vårt totala klimatavtryck.

Verksamhetens övergripande som operativa miljömål ska driva ständigt minskad miljöpåverkan med fokus på de betydande miljöaspekterna.

Våra övergripande hållbarhetsmål | BORGA

Ekologisk hållbarhet – vårt ansvar för miljön och klimatet

​​​​​​Byggbranschen står för en betydande del av samhällets energi- och materialanvändning. Som byggföretag, producent och leverantör av stålkonstruktioner känner vi därför ett särskilt ansvar för ekologisk hållbarhet och anser att vi har en skyldighet att påverka miljön i positiv riktning.

Våra övergripande hållbarhetsmål | BORGA

Social hållbarhet – vårt ansvar för samhället

Vårt åtagande för social hållbarhet omfattar hela försörjningskedjan. Det rymmer arbetsvillkor, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor för anställda hos våra leverantörer, underentreprenörer och deras underleverantörer.

Ekonomisk hållbarhet | BORGA

Ekonomisk hållbarhet – vårt ansvar för en god resurshushållning

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med våra resurser, att vi är effektiva och har hög kvalitet i våra processer. Det innebär ett incitament för kontinuitet i hållbarhetsfrågorna, både i den egna verksamheten som i leverantörsledet.

UPPFÖRANDEKOD – CODE OF CONDUCT

Syftet med Borgas uppförandekod är att fastställa generella principer och standarder samt specificera de krav vi har på oss själva och våra leverantörer. Borga har fastställt följande principer och vi förväntar oss att våra leverantörer arbetar i enlighet med våra åtaganden:

  • Etiskt och ansvarsfullt uppträdande
  • God resurshushållning
  • Respekt för alla människors rättigheter
  • Engagemang för en bättre miljö

Borgas uppförandekod gäller samtliga leverantörer samt deras underleverantörer och underentreprenörer som är involverade i tillverkning och leverans av produkter och tjänster till Borga. Det är leverantörernas ansvar att informera sina anställda och övriga i leveranskedjan om Borgas uppförandekod samt säkerställa att den efterlevs.

LÄS VÅR UPPFÖRANDEKOD
{{group.title}} ({{group.result.total}})
Visa mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...